Maskinfører

Velg hvilke områder heftet ditt skal inkludere

Helkroppsvibrasjon

 • Kunnskap om helkroppsvibrasjon

  Her kan du se nærmere på hvordan man som maskinfører kan unngå, fjerne eller minimere risiko for skadelig belastning fra helkroppsvibrasjoner.

  HelkroppsvibrasjonNår man kjører i et kjøretøy eller en maskin, er man utsatt for vibrasjoner. Dette er risting man får fra kjøring i kjøretøyet og som påvirker oss via setet. Vibrasjonene virker inn på hele kroppen og kjente utfordringer er ofte knyttet til smerter i rygg, nakke og skuldre. Gravide arbeidstakere bør ikke utsettes for helkroppsvibrasjoner/ristinger på grunn av økt risiko for abort.

  Når vibrasjoner forekommer sammen med fastlåste arbeidsstillinger og hyppige vridninger av ryggen, øker risikoen for plager. Det samme er tilfelle, når musklene er trette, eller ryggen er trykket sammen etter en dag med hardt fysisk arbeid. Risting og uventede bevegelser, som f.eks skyldes et ujevnt underlag eller mindre påkjørsler, øker også risikoen. Hvor belastende helkroppsvibrasjoner er for din kropp, avhenger også av andre faktorer

  Ergonomi og helkroppsvibrasjoner:

  Det er en sammenheng mellom helkroppsvibrasjoner og andre ergonomiske belastninger. For en fører av maskinen er det viktig å vurdere hvordan sitteplassen i førerhuset er under arbeidsdagen. Vurderingen bør inneholde flere momenter:

  • Om det er for trangt i førerhuset.
  • Om han har speil, trenger å vri seg eller liknende.
  • Om setet er regulerbart og om det har noen form for demping – og evt hvordan.
  • Om det har skjedd endringer i maskinen med hensyn til setet i løpet av tiden maskinen har vært i bruk, f.eks om setet har blitt skiftet.

  Følgende forhold kan forverre risiko for plager ved helkroppsvibrasjoner:

  • Lang tids sittende arbeid i en belastende kroppsstilling
  • Hyppige vridninger av ryggsøylen
  • Løft og håndtering av tunge gjenstander
  • Uventede bevegelser
  • Kulde og trekk
  • Stress
  • Gjentagende inn- og utstigninger ved dårlige adgangsforhold
  • Dårlig fysisk form.

  Uventede bevegelser:

  Særlig belastende forhold får man ved kjøring på ujevnt underlag og kjøring i høy fart. En utfordring kan være at det mangler merking av kjøreveier med kloakklokk eller hull i veien.
  De mest vibrerende kjøretøyene er valser(med sittende førere), asfaltfresemaskiner, maskiner med påmontert meiselhammer, gravemaskiner,  pæling og spunting.

  Regler for helkroppsvibrasjoner:
  Det å bli utsatt for helkroppsvibrasjoner er regulert i et EU direktiv. Dette fastsetter to nivåer for når man må redusere belastning.
  Tiltaksverdi og grenseverdi: Tiltaksverdi angir når man må handle for å redusere belastningen, mens grenseverdien er absolutt og kan under ingen omstendighet overskrides.

  Tiltakssverdi A(8) = 0,5 m/s2
  Grenseverdi A(8) = 1,15 m/s2

  Begge verdier skal forstås som gjennomsnittet over en 8 timers arbeidsdag (vibrasjonsbelastningen). Høyere verdier er derfor tillatt hvis man utsettes i kort tid av gangen.
  Hvor belastende helkroppsvibrasjonene er, avhenger videre av flere ting; Først og fremst eksponeringstid og vibrasjonsstyrke, men også ergonomiske forverrende forhold nevnt ovenfor.

  Vurdering av vibrasjonsbelastning
  Vibrasjonsbelastningen kan bestemmes på flere måter. Den kan beregnes ut fra leverandørens opplysninger om det tekniske hjelpemiddels vibrasjonsstyrke sett i sammenheng med de konkrete arbeidsoperasjoners varighet. En forutsetning er at arbeidsoperasjonen kan sammenliknes med leverandørens opplysninger.

   

  Les mer
 • Hvordan redusere belastning fra helkroppsvibrasjoner

  Det er flere forhold som kan redusere belastning fra helkroppsvibrasjoner. Her kan du gå igjennom hvilke dette er samt viktigheten av innstillingsmuligheter i førerhuset.

  Vibrasjonssvake maskiner
  De maskiner som allerede er kjøpt, er vanskelig å forbedre. Kjøp derfor vibrasjonssvake maskiner. Leverandøren skal i bruksanvisningen opplyse om vibrasjoner.

  Riktig maskin til oppgaven
  Vibrasjonsbelastningen avhenger også av om man har valgt den riktige maskin til oppgaven. En maskin som har for liten kapasitet for jobben vil medføre lengre eksponeringstid for føreren. Med dette menes at små maskiner med mindre avstand mellom hjulene generelt vibrerer mer enn større maskiner.

  Dekktrykk

  Anleggsmaskiner har normalt ikke den beste støtdemping. Av den grunn har dekkenes hardhet relativt stor innflytelse på vibrasjonene. Sørg for korrekte dekk og dekktrykk. Et lavt dekktrykk  vil absorbere en del støt og impulser, når det kjøres på ujevnt terreng. I motsatt fall kan et lavt dekktrykk ved kjøring på jevn vei med høy hastighet øke vibrasjonspåvirkningen.
  Kontroller derfor alltid at dekktrykket er i overensstemmelse med leverandørens anvisning og maskinens bruk.

  Kjøre- og arbeidsteknikk.

  Utover ujevnt underlag, har hastigheten i forhold til underlaget det kjøres på, en helt avgjørende betydning for maskinens vibrasjonsnivå. Samtidig er hastigheten en av de få parametre hvor du som maskinfører selv har en betydelig innflytelse på eget arbeidsmiljø.
  Undersøkelser har vist at en nedsatt hastighet både minsker vibrasjonene og reduserer brennstoff forbruket – uten at det behøver å gå ut over produktiviteten.
  Vibrasjonsnivået kan også minimeres ved å anvende maskinen riktigt. Målinger viser blant annet, at vibrasjonsnivået fordobles, når maskinføreren unngår å bruke
  støttebenene på gravemaskinen.

  Setet og innstilling i førerhuset:
  Mange maskiner er forsynt med et vibrasjonsdempende sete. Setet kan enten være mekanisk støtdempet eller luftdempet. Luftdempede seter er lettere å stille inn og gir den beste vibrasjonsdemping.
  Dersom setet skal kunne gi effektiv demping, skal setet kunne innstilles etter førerens vekt. En feil innstilling hvor en hump i veien får setet til å treffe gulvet, øker vibrasjonsnivået vesentlig.

  Ettersom ryggplager fra vibrasjoner forverres av en dårlig arbeidsstilling er det særdeles viktig at setet samt eventuelle andre justerbare elementer i kabinen, ratt, betjeningshåndtak, speil etc. er innstillt til deg og den arbeidsoppgave du utfører.

  Sørg for god ryggstøtte i forhold til de bevegelser du foretar deg. Setet skal kunne innstilles både med hensyn til frem- og tilbakebevegelse, ryggstøttes vinkling, førerens vekt og eventuell variabel korssryggsstøtte. Særlig er god korsryggstøtte viktig.
  Maskinens sete har normalt ikke samme levetid som maskinen. Ved daglig bruk av maskinen vil setet i verste fall kun holde et par år. Undersøk derfor setet i den alminnelige vedlikehold av maskinen og skift setet ut når det ikke virker etter hensikten.

  Ved kjøp/innleie av maskiner kan følgende spørsmål til leverandøren hjelpe deg med å foreta en bedre vurdering av maskinens vibrasjonsnivå:

  • Under hvilke arbeidsforhold er vibrasjonsnivået målt (kjørende, gravende)?
  • Underlagets forhold ?
  • Setets innflytelse på vibrasjonsnivået (feks dempende egenskaper, justering)?
  • Anbefalinger om vedlikehold og kontroll av maskinen (feks dekktrykk, smøring)?
  • Opplysninger og anbefalinger i forhold til særlig anvendelse av maskinen (feks bruk av støtteben)?

  Er du i tvil om fortolkningen av leverandørens opplysninger, så kan bedriftshelsetjenesten, verneombud eller Arbeidstilsynet bistå.

  Les mer
 • Planlegging av arbeidet

  Arbeidet skal planlegges, tilrettelegges og utføres slik at risiko som følge av vibrasjoner fjernes, ved at vibrasjonene begrenses til lavest mulig nivå. Belastning fra vibrasjoner begrenses mest effektivt dersom forebyggende tiltak igangsettes ved planlegging av arbeidet og ved valg av tekniske hjelpemidler og arbeidsmetoder.

  Det skal i den forbindelse tas hensyn til den tekniske utvikling og muligheter som finnes for å minimere vibrasjoner under arbeidet. I tillegg skal det gis tilstrekkelig opplæring.
  Farekilder:

  Det er nødvendig at man på arbeidsplassen får overblikk over de enkelte farekilder som utføres i virksomheten. Tilsvarende skal det fastlegges hvordan farekildene kan fjernes, eller hvis dette ikke er mulig – hvordan man kan forholde seg til de slik at man kan unngå skader.

  Farekilder i arbeidet som kan føre til skader kan komme fra arbeidsplassens teknologi, arbeidets tilretteleggelse og den faktiske utførelse av arbeidet. Dessuten varierer risikoene over tid avhengig av den sammenheng og de omgivelser oppgavene utføres i.

  Ansattes egen erfaring er en viktig kilde når man skal kartlegge daglige risikofaktorer, fordi de ansatte vet ofte best hvor, når og hvorfor risiko oppstår.

  Les mer

Vibrasjon

 • Vibrasjonskalkulator

  Trykk på bildet så kommer du direkte til vibrasjonskalkulatoren, Her kan du selv risikovurdere alt vibrerende håndverktøy du bruker i det daglige .