Verneombud

Arbeidstakernes representant i spørsmål som angår arbeidsmiljø

Verneombud

Verneombudet er arbeidstakernes representant i spørsmål som angår arbeidsmiljø i bedriften. Valg av verneombud omtales grundig i Arbeidsmiljølovens § 6-1, men det vi ofte ser som et problem innen bygg og anlegg er at arbeidsstokken er spredt utover et stort geografisk område. Det betyr at verneområdet noen ganger kan være stort og uoversiktlig, og det loven sier er at verneområdet ikke skal være større enn at verneombudet har oversikt over sitt verneområde. Fra 1.1.24 omfatter også verneombudets oppgaver innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten.

Når det er flere verneombud skal det velges hovedverneombud – som hovedregel av og blant verneombudene. Ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud. Ved virksomhet med mindre enn 5 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten.

Verneombudets oppgaver er grundig listet opp i Arbeidsmiljøloven § 6-2

  • Forsvarlig opplæring og instruksjon blir gitt
  • Bruk av personlig verneutstyr
  • Tilrettelegging av arbeidet slik at arbeid kan utføres på en helse og sikkerhetsmessig måte
  • Melding om arbeidsulykker mv. Blir sendt i henhold til AML ‘ 5-2  Varsle om farlige forhold
  • Tas med på råd i det forebyggende HMS-arbeidet – herunder utarbeidelse og vedlikehold av bedriften HMS-system (kartlegginger, vernerunder, risikovurderinger, opplæringsrutiner, avvikssystemer (RUH), rett og slett forebyggende arbeid mv.
  • Verneombudet skal gjøres kjent med ulykker, yrkessykdommer eller tilløp til ulykker samt yrkeshygieniske rapporter innen sitt verneområde.
  • Delta på arbeidstilsynets inspeksjoner
  • Fra og med 1.1.24 omfatter verneombudets oppgaver også arbeidstakernes psykososiale miljø

Verneombudet har stansingsrett av farlig arbeid:

Arbeidsmiljøloven § 6-3 gir verneombudet rett til å stanse farlig arbeid – uten risiko for økonomiske sanksjoner om vurderingen var feil eller på annen måte viste seg unødvendig.

Opplæring og kostnader knyttet til opplæring:

Verneombudet skal ha minst 40 timer grunnopplæring i arbeidsmiljø (verneombudkurs). Forskrift om organisering ledelse og medvirkning åpner for kortere opplæring dersom det finnes vernemessig forsvarlig. Vi vurderer det dit hen, at i en risikobransje som BA-bransjen, finnes det ingen grunn til å stile lavere krav til opplæring. Skadetallene, sykefraværstallene tilsier IKKE at det skal fires på opplæringskravene til verneombudene i denne bransjen, men heller øke verneombudenes status i bransjen. Kunnskap er helt nødvendig!

 

 

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere