Byggherre

Byggherre er betegnelse på den som står bak et bygge- eller anleggsarbeid. Ofte brukes også uttrykket tiltakshaver. Byggherren er bestilleren, og i de fleste tilfeller den ferdige bygnings eier, men byggherre kan også være en profesjonell representant for framtidig eier. Det kan være et foretak, en organisasjon eller lignende. Plan- og bygningsloven § 23-2 bruker følgende definisjon: «Tiltakshaver etter denne lov er den person eller foretak tiltaket utføres på vegne av.»

Byggherreforskriften definerer byggherre som «enhver fysisk eller juridisk person som får utført bygge- eller anleggsarbeid». Blant de plikter som nevnes i forskriften er:

  • Sørge for at hensynet til SHA på byggeplassen blir ivaretatt
  • Sikre at pliktene som er pålagt prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedriftene blir gjennomført
  • Sørge for å tilrettelegge for nødvendig dialog og samhandling slik at SHA blir ivaretatt.

 

 

Byggherres ansvar for at også ergonomiske risikoforhold blir tatt hensyn til og beskrevet i SHA planen har blitt framhevet i siste revisjon av forskriften

«Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde (…)

 

c) En beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendig for å redusere fare for liv og helse forbundet med blant annet: (…)

 

17. arbeid som innebærer fare for helseskadelige ergonomiske belastninger.»

Byggherreforskriften

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere