Vi må forebygge skader!

Life Improvement | 24. november 2022

Bygge- og anleggsvirksomheter er en av de mest ulykkesutsatte næringene i det norske arbeidslivet. Tall fra den årlige rapporten fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at næringen ligger høyt både på dødelige og ikke dødelig arbeidsskader. I 2021 ble det registrert 2978 skader - det høyeste tallet siden 2016.

Hvem er utsatt?

  • – Fortsatt er det menn som er mest utsatt for skader. 96 prosent av skadetilfellene gjelder menn, og selv om man tar høyde for at det er flere menn som jobber i bransjen, så er skadehyppigheten likevel 2,2 ganger høyere for menn enn for kvinner.
  • – Fall er fortsatt den hyppigste ulykkestypen, med 633 registrerte tilfeller i 2021. Blant fallulykkene er aldersgruppen 55–67 år overrepresentert. En mulig forklaring kan være at balansen ofte reduseres og at man oftere får fysiske skader ved fall når man blir eldre.
  • – Rapporten viser også at arbeidstakere med utenlandsk statsborgerskap generelt har større risiko for arbeidsskader med både ikke-dødelige og dødelige utfall.
  • Ser vi alle ulykker under ett er det en betydelig overhyppighet av skader i de yngste aldersgruppene. Aldersgruppen under 25 år hadde en skaderisiko på 11 %, som er mer enn dobbelt så høy som snittet på de øvrige aldersgruppene.

 

Hva er årsak til ulykker?

 

Rapporten viser at det er et spekter av årsaker som kan bidra til at ulykker inntreffer, og at de ulike faktorene påvirker hverandre. Bygge- og anleggsnæringen kjennetegnes av hyppig skifte av arbeidssteder og omgivelser i stadig endring. Krevende arbeidsoperasjoner utføres ofte på vanskelige steder. Arbeid under slike rammebetingelser krever mye av arbeidsgiveren og av arbeidstakeren selv for å ivareta sikkerheten og minimere risikoen for ulykker. Og samtidig med å ivareta sikkerheten skal man skal sørge for fremdrift og resultater.

 

Hvordan forebygge?

 

Rapporten konkluderer med at for å lykkes med effektiv ulykkesforebygging krever det at man tenker helhetlig. Da må en rekke tiltak og systemer være på plass, fungere og henge sammen. Et fellestrekk for mange av ulykkene viser en mangelfull planleggingsprosess. Det kan være at arbeidsprosessen eller arbeidsoppgaven ikke har vært gjennomtenkt fra start til slutt, eller at risikovurderingen har vært mangelfull. For å forebygge skader og ulykker er det viktig at risikovurderingen ikke er for generell, men at den gjøres grundig i hvert enkelt tilfelle. Risikovurdering og påfølgende plan og tiltak må tilpasses de faktiske arbeidsoppgavene og forholdene på hvert enkelt arbeidssted eller prosjekt. Et viktig ledd i forebygging er også å involvere medarbeiderne i prosessen. Dette sikrer førstehåndskunnskap, gir eierskap og fører til at ansatte opplever å bli tatt på alvor.

En god ledelse er viktig for å forebygge skader og ulykker. Alle bedrifter har krav til et systematisk HMS-arbeid, og dette arbeidet må dokumenteres i interne systemer. For at denne jobben skal vises på ulykkesstatistikken må systemet være lett tilgjengelig, fungere i praksis og gjøre det enkelt å følge opp. Samtidig er det viktig at det gis tilstrekkelig opplæring av arbeidstakerne, og at forholdene legges til rette for å planlegge arbeidsoperasjoner. Som ved alt annet HMS-arbeid må ledelsen synliggjøre at sikkerhet og skadeforbygging prioriteres i virksomheten. Dette må gjøre både gjennom ord og gjennom handling.

 

Les hele rapporten her: Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2022 (Arbeidstilsynet)

Kanskje du også er interessert i

Life Improvement | 7. februar 2024

Vibrasjonsdempende teknologi

Vibrasjoner øker risikoen for vedvarende skader hos arbeidstakere. Ny teknologi kan redusere ekponeringen fra verktøy med 50-90%.

Les mer Pil

Life Improvement | 28. april 2023

Sett fokus på arbeidsmiljøet

Hver dag dør flere tusen mennesker av yrkesrelaterte skader rundt om i verden. FN har dedikert 28. april til dagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen, ...

Les mer Pil
verktøy bor

Life Improvement | 14. mars 2023

Hvordan redusere risiko ved vibrasjoner?

Arbeidstakere som er utsatt for vibrasjoner har en økt risiko for å utvikle plager og skader i muskler, skjelett og nerver. Noen av skadene er irreversible –...

Les mer Pil

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere